Algemene voorwaarden

Laatste update: 1 februari 2022

Artikel 1. Toepasselijkheid, definities

1.1 De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de opdrachtgever”.

1.2 Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van zaca, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

1.3 Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.4 Onder “documenten” wordt verstaan: door zaca en/of de opdrachtgever te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.

1.5 Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die zaca en/of de opdrachtgever (moet) verstrekken.

1.6 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.7 Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

1.8 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2. Aanbod

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van zaca zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden. De gehanteerde prijzen kunnen periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) worden herzien.

2.3 Een samengesteld aanbod verplicht zaca niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/dienst tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

2.4 Indien van toepassing kunnen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

2.5 Indien het aanbod is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag zaca de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.

2.6 Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

2.7 Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de documenten, voorbeelden van ontwikkelde websites, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van zaca zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

2.8 De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven eigendom van zaca en worden op diens eerste verzoek (op kosten van de opdrachtgever) aan zaca geretourneerd.

2.9 zaca mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen als de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3. Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

3.1 De overeenkomst komt alleen dan tot stand nadat de opdrachtgever het aanbod van zaca schriftelijk/digitaal heeft geaccepteerd.

3.2 De opdrachtgever voorziet zijn opdracht van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard, inhoud en omvang van de opdracht.

3.3 Wijzigingen in een al verstrekte opdracht, dient de opdrachtgever schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar te maken aan zaca.

3.4 zaca noch de opdrachtgever mag zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

3.5 zaca zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. zaca zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. zaca kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door de opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

3.6 zaca heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.7 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan zaca aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan zaca worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan zaca zijn verstrekt, heeft zaca het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen en/of gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan zaca de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

3.9 De uitvoering van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4. Wijziging van de opdracht

4.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

4.2. Indien zaca, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan bij het aangaan van de overeenkomst bekend, zal zaca hiervan melding doen aan de opdrachtgever. zaca is gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 5. Voltooiing van de opdracht, levering, (op)leveringstermijn

5.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn.

5.2 zaca is eerst in verzuim nadat de opdrachtgever zaca bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

5.3 Indien zaca verwacht een termijn niet te zullen halen, zal zaca de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.4 zaca mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deelprestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.

5.5 Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de opdrachtgever, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten of de diensten te leveren, stelt de opdrachtgever zaca binnen een door zaca te stellen termijn in staat de overeengekomen prestatie alsnog te leveren.

5.6 Indien zaca na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. zaca mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van eventuele kosten, schade en winstderving van zaca en/of het recht van zaca alsnog nakoming te vorderen niet aan.

5.7 Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of diensten wordt vertraagd doordat:

 1. zaca niet tijdig alle noodzakelijke informatie/medewerking van de opdrachtgever heeft ontvangen;
 2. zaca niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen;
 3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de opdrachtgever komen;

heeft zaca recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen of uitstel / afwijzing van een opdracht bij een andere opdrachtgever.

5.8 zaca spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en dienstverlening binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt bespoedigd, mag zaca de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.

5.9 zaca informeert de opdrachtgever over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:

 1. bij door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of dienstverlening;
 2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt zaca eerst met de opdrachtgever over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft zaca in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en geleverde diensten.

5.10 Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden/diensten die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. zaca mag en zal de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening brengen.

5.11 Wanneer zaca op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden verricht en/of diensten levert, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), vergoedt de opdrachtgever deze werkzaamheden/diensten volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van zaca. zaca is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden/diensten een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De opdrachtgever aanvaardt dat door voornoemde

werkzaamheden/diensten het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing/levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.

5.12 De opdrachtgever controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat/iedere conceptversie die zaca aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan zaca kenbaar. Indien nodig, past zaca het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. zaca kan daarbij verlangen dat de opdrachtgever de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De opdrachtgever mag de vervaardigde documenten, website e.d. pas gebruiken na voornoemd akkoord.

5.13 Indien zaca al goedgekeurde documenten/versies moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag zaca de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever doorberekenen.

5.14 zaca zal niet eerder starten met de uitvoering van de opdracht voordat alle benodigde onderdelen (informatie, content, gegevens e.d.) van de opdrachtgever zijn ontvangen en voordat een eerste betaling is ontvangen.

Artikel 6. Vergoeding, prijzen, tarieven

6.1 Tenzij partijen een vaste (al dan niet periodieke) vergoeding zijn overeengekomen, berekent zaca een vergoeding op basis van kennis, ervaring en toegevoegde waarde voor de opdrachtgever, oftewel een projectprijs.

6.2 Onder normale werkdagen en tijden wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag van 9u – 17u. Met uitzondering van erkende nationale feestdagen.

6.3 Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden buiten de normale werkdagen en tijden zal zaca een toeslag berekenen op de overeengekomen vergoeding.

6.4 zaca mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan zaca en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

6.5 De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

6.6 Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor zaca (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, mag zaca de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de opdrachtgever in rekening brengen.

6.7 Alle werkzaamheden worden in EURO € gefactureerd en alle betalingen dienen in EURO € te worden voldaan. Eventuele transactiekosten bij betaling zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

6.8 Bij duurovereenkomsten mag zaca jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de opdrachtgever.

6.9 Indien zaca kosten voorfinanciert voor uitvoering van een opdracht/werkzaamheden, betaalt de opdrachtgever minimaal 150% van het totale bruto basisbedrag welke wordt afgenomen bij een 3de partij. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van het voor te financieren bedrag en kan dus hoger uitvallen.

6.10 Indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van voorfinanciering door zaca dient de opdrachtgever 100% vooraf te betalen aan zaca. Voordat deze betaling binnen is zal niet worden overgegaan tot werkzaamheden. Drukwerk dient altijd aan zaca vooruitbetaald te worden door de opdrachtgever, alvorens overgegaan wordt tot bestelling.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

7.2 De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en rechtenvrijheid van de door hem aan zaca aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

7.3 In voorkomende gevallen staat de opdrachtgever in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan zaca zijn toegezonden.

7.4 Door zaca ten behoeve van de opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van tien (10) werkdagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

7.5 De opdrachtgever staat in voor zijn volmacht indien er sprake is van een opdracht ten behoeve van derden.

7.6 De opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan zaca aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

7.7 De opdrachtgever vrijwaart zaca van alle juridische claims met betrekking tot de door de opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

7.8 Zonder toestemming van zaca is het de opdrachtgever verboden de door verschafte opdrachtnemersnaam of opdrachtnemersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

7.9 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van de opdrachtgever.

7.10 zaca heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens zaca niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.  

7.11 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en zaca niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van zaca niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 8. Vertrouwelijke informatie

8.1 Partijen houden alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen geheim. Zij verstrekken deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

8.2 Iedere partij neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

8.3 De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.

8.4 zaca mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en dienstverlening en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. – mits daarbij de privacy van de opdrachtgever gewaarborgd blijft – en deze methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken.

Artikel 9. Risico van opslag

9.1 zaca bewaart alle van de opdrachtgever ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. zaca neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van of ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen.

9.2 zaca is nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de informatie – al dan niet door cybercriminaliteit -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van zaca of het leidinggevend personeel op directieniveau. De opdrachtgever zorgt ervoor dat hij altijd het origineel of een kopie/back-up bewaart van de aan zaca verstrekte informatie, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 10. Ontwikkelen van websites

10.1 De opdrachtgever stelt alle voor de ontwikkeling benodigde informatie tijdig en in de door zaca gewenste vorm aan hem ter beschikking. De aangeleverde bestanden, gegevensdragers, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat zaca op verzoek van de opdrachtgever op de website plaatst.

10.2 Partijen leggen de functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De omvang van de verplichtingen van zaca worden uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk overeenkomen.

10.3 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, verkrijgt de opdrachtgever een volledige, niet-overdraagbare, licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

10.4 zaca behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft zijn eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d. en mag zijn naam op de daarvoor overeengekomen wijze op de website plaatsen.

10.5 De opdrachtgever mag voor het dagelijks gebruik van de website – binnen de schriftelijk overeengekomen grenzen – wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en boomstructuren. Dit alles wel onder eigen verantwoordelijk.

10.6 Indien zaca adviseert om een bepaalde provider/andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is hij niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze provider/dienstverlener en diens algemene voorwaarden.

Artikel 11. Oplevering en acceptatie

11.1 Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de website, een onderdeel of online oplossing gebruiksklaar is, informeert zaca de opdrachtgever hierover.

11.2 De website, het onderdeel of de online oplossing is conform de overeenkomst opgeleverd op het moment dat deze op de desbetreffende domeinnaam staat en/of de opdrachtgever de werking van de website en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, functionaliteiten e.d. heeft gecontroleerd.

11.3 De website wordt geacht te zijn goedgekeurd indien:

 1. opdrachtgever binnen tien (10) werkdagen niet heeft gereclameerd bij zaca;
 2. bij gebreke van een testperiode – de opdrachtgever binnen een periode van 2 weken na de in het eerste lid bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij zaca.

11.4 Indien de opdrachtgever binnen/bij een overeengekomen testperiode of acceptatietest gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, meldt hij deze schriftelijk en gedetailleerd aan zaca. zaca herstelt de geconstateerde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding. De herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van zaca, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de opdrachtgever of andere niet aan zaca toe te rekenen oorzaken. Tenzij partijen anders overeenkomen, is herstel van eventueel verloren gegane gegevens voor rekening van de opdrachtgever.

11.5 Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de website, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring.

11.6 Indien de opdrachtgever na oplevering nog wijzigingen wenst aan de website, wordt dit aangemerkt als meerwerk. zaca mag de hieruit voortvloeiende kosten en de hieraan bestede tijd afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening brengen.

11.7 Indien de opdrachtgever na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 12. Domeinregistratie en hosting

12.1 Op verzoek van de opdrachtgever kan zaca de registratie/het verkrijgen van een domeinnaam (inclusief IP-adres) en hostingpakket verzorgen tegen de dan geldende tarieven bij een derde partij, vermeerderd met kosten ten behoeve van deze werkzaamheden.

12.2 De aanvraag, toekenning en het gebruik van een domeinnaam en hostingpakket is altijd afhankelijk van, en onderworpen aan, de ten tijde van de registratie geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie. zaca vervult bij de aanvraag alleen een bemiddelende rol en inspanningsverplichting en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.

12.3 De opdrachtgever is verplicht te handelen conform de in lid 2 genoemde regels en procedures en de overige voor registratie en gebruik relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, moet de opdrachtgever er zelf voor zorgen dat hij op de hoogte is van voornoemde regels, procedures, wet- en regelgeving.

12.4 Pas nadat de opdrachtgever de voor de registratie overeengekomen vergoeding aan zaca heeft voldaan, spant zaca zich in de registratie te bewerkstelligen. Hier kan middels de voorwaarden in artikel 6.9 van afgeweken worden. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

12.5 Tenzij partijen anders overeenkomen, onderzoekt de opdrachtgever zelf of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en vrijwaart hij zaca voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op diens intellectuele eigendomsrechten. zaca wijst de opdrachtgever er bij deze uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkenrecht inhoudt. De opdrachtgever vrijwaart zaca bovendien voor alle overige aanspraken die verband houden met (het gebruik van) de domeinnaam.

12.6 Tenzij partijen anders overeenkomen of de regels/procedures van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam voor een periode van 12, 24 of 36 maanden geregistreerd en telkens stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

12.7 Domeinnaam en hostingpakket zijn niet in eigen beheer van zaca. zaca kan zodoende niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade, downtime of andere onvolkomenheden hieromtrent. zaca zal de opdrachtgever hierin desgewenst assisteren bij eventuele te verrichten werkzaamheden, tegen een vergoeding.

Artikel 13. Onderhoud

13.1 Indien partijen ten behoeve van de geleverde diensten en/of ontwikkelde website(s) een onderhoudsovereenkomst sluiten, meldt de opdrachtgever gebreken, storingen e.d. conform de hierin opgenomen of de gebruikelijke procedures van zaca. Na ontvangst van een melding zal zaca naar beste vermogen de gebreken, storingen e.d. trachten te verhelpen.

13.2 Indien partijen voor de onderhoudswerkzaamheden een periodieke vergoeding overeenkomen, vindt herstel kosteloos plaats. zaca mag de kosten van de (herstel)werkzaamheden wel afzonderlijk in rekening brengen indien er sprake is van gebruiksfouten van de opdrachtgever, van andere niet aan zaca toe te rekenen oorzaken of indien de website en/of de resultaten van de verrichte werkzaamheden door anderen dan zaca zijn gewijzigd/onderhouden.

13.3 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zijn de volgende werkzaamheden (en de daaruit voortvloeiende kosten) niet in een onderhoudsovereenkomst inbegrepen:

 1. ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
 2. werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
 3. herstel van eventuele verloren gegane gegevens, al dan niet door menselijk handelen.
 4. herstel n.a.v. malware, virus, hacken of andere schadelijke cybercriminaliteit.

13.4 Het aangaan van een onderhoudsabonnement biedt geen 100% garantie tegen onvolkomenheden. Het hacken van een website of het optreden van een probleem kan nooit met 100% zekerheid uitgesloten worden. Ook o.a. het bedrijfsnetwerk, surfgedrag en e-mail gebruik is hier een onderdeel van. Het betekent echter wel dat zaca er alles aan zal doen om schade aan de website te voorkomen, op het gebied waar zaca invloed op heeft.

Artikel 14. Klachten

14.1 Alle klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten meldt de opdrachtgever direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door zaca gestelde (garantie)termijn na (op)levering – schriftelijk aan zaca. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 30 dagen. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden en/of diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht/verleend.

14.2 Klachten over de ontwikkelde website meldt de opdrachtgever eveneens direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen (garantie)termijn – schriftelijk aan zaca. Indien geen expliciete (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 30 dagen na oplevering.

14.3 Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

14.4 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

14.5 De opdrachtgever stelt zaca in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek noodzakelijk is dat zaca de klacht ter plaatse moet onderzoeken en eventueel oplossen, zijn de gemaakte kosten (reis- , verblijfskosten) hieromtrent voor rekening van de opdrachtgever.

14.6 Geen klachten zijn mogelijk over de website en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden/verleende diensten, indien de opdrachtgever na (op)levering (technische) wijzigingen heeft aangebracht aan de website/dit resultaat of de website/dit resultaat na (op)levering geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

14.6 Geen klachten zijn mogelijk over de website en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden/verleende diensten, indien een derde partij zonder toestemming van zaca na (op)levering wijzigingen heeft aangebracht aan de website/dit resultaat of de website/dit resultaat na (op)levering geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

Artikel 15. Garantie

15.1 De garantieplicht van zaca vervalt indien er sprake is van aanpassingen door derden welke niet in opdracht van zaca handelen.

15.2 zaca voert de overeengekomen werkzaamheden en diensten naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

15.3 zaca staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.

15.4 Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert zaca zich op de informatie die de provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze dienstverlening door de provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden.

15.5 Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de opdrachtgever de overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

15.6 zaca garandeert niet – en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd -, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden/geleverde diensten aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via het bestaande systeem van de opdrachtgever, tenzij zaca dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

15.7 Bij een terecht beroep op de garantie zorgt zaca – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 zaca is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van zaca.

16.2 zaca is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die zaca bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

16.3 Bij gebreken in de uitvoering zijdens zaca wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan de opdrachtgever zich bedient.

16.4 zaca aanvaardt ten opzichte van de opdrachtgever of derden geen enkele aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens de opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door de opdrachtgever.

16.5 Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van zaca en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

16.6 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor zaca op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door zaca, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor drie maanden.

16.7 Schade waarvoor zaca op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien de opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van zaca, tenzij de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

16.8 De opdrachtgever vrijwaart zaca ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17. Overmacht

17.1 In geval van gezondheidsklachten, overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, natuurrampen, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat zaca door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van zaca kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

17.2 Bij overmacht van de opdrachtgever of zaca, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

17.3 Onder overmacht van zaca wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van zaca, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.

17.4 Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de opdrachtgever zijn (financiële) verplichtingen jegens zaca tot aan dat moment nakomen.

Artikel 18. Betaling

18.1 Tenzij anders overeengekomen geldt voor een nieuwe website, webshop of online oplossing: aanbetaling van 50% van de totale kosten na het schriftelijk goedkeuren van de offerte. De nieuw te realiseren website komt op een tijdelijke plaats op een lokaal intranet en indien gewenst op een demo omgeving te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website, webshop of online oplossing wordt het resterende openstaande bedrag van 50% van de totale kosten gefactureerd. Na ontvangst van dit bedrag op rekening van zaca wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

18.2 Opdrachtgever dient (deel)betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na facturatie te verrichten door deze over te maken naar het rekeningnummer zoals vermeldt op de factuur. De termijn van veertien dagen dient als een fatale termijn te worden beschouwd. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.

18.3 Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet (volledig) is betaald, zal zaca de opdrachtgever hierop attenderen middels een herinnering. Toekomstige werkzaamheden zullen worden opgeschort tot de betaling voldaan is.

18.4 Indien na een derde herinnering (35 dagen) betaling alsnog uitblijft, mag zaca de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente voor handels overeenkomsten in rekening brengen. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van leverancier onverlet.

18.5 Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag zaca de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

18.6 Bij uitblijven van betaling, mag zaca de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft zaca eveneens indien hij al voordat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

18.7 Ontvangen betalingen brengt zaca eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

18.8 De opdrachtgever mag de vorderingen van zaca niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op zaca heeft. Dit geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

18.9 Indien bij een duurovereenkomst volledige betaling uitblijft, stelt zaca de opdrachtgever schriftelijk in gebreke en geeft daarbij nog een redelijke termijn om alsnog te betalen. Indien betaling wederom uitblijft, mag zaca zijn dienstverlening opschorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld dan wel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. zaca informeert de opdrachtgever tijdig over een voorgenomen opschorting/ontbinding. Onder opschorting kan onder meer worden verstaan: het blokkeren van de voor de opdrachtgever geëxploiteerde of ter beschikking gestelde website(s), domeinnamen, e-mailadressen of servers. Alle schade die zaca hierdoor lijdt, evenals alle kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

18.10 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 19. Intellectueel eigendomsrecht

19.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is en blijft zaca de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de geleverde diensten en verrichte werkzaamheden, zoals de intellectuele eigendomsrechten inzake bij de ontwikkeling van websites geleverde ontwerpen, databases en broncodes.

19.2 De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is – zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst – uitdrukkelijk en uitsluitend aan zaca voorbehouden. De opdrachtgever verkrijgt ten aanzien van genoemde ontwerpen, databases en broncodes alleen de (gebruiks)rechten die partijen schriftelijk overeenkomen.

19.3 De opdrachtgever mag de – door zaca geleverde of vervaardigde – documenten niet gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij mag deze documenten niet vermenigvuldigen, reproduceren e.d. en deze niet aan derden verstrekken of derden hierin inzage verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zaca.

19.4 De opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aan zaca verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die zaca door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart zaca voor aanspraken van deze derden.

19.5 zaca garandeert dat de door hem geleverde documenten en websites als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Als blijkt dat deze documenten/websites toch inbreuk maken op voornoemde rechten van derden, vervangt zaca de desbetreffende documenten/websites – na overleg met de opdrachtgever – door documenten/websites die geen inbreuk maken op de betrokken rechten, verwerft hij hiervoor een licentierecht of neemt hij het geleverde terug tegen restitutie van de betaalde vergoeding (verminderd met de normaal te achten afschrijvingen), zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

19.6 De opdrachtgever heeft alleen recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij zaca op een zodanig tijdstip heeft ingelicht over de (vermeende) aanspraken van derden (onder vermelding van alle hiervoor relevante bijzonderheden), dat zaca zijn rechten ter zake naar behoren kan verdedigen. zaca vrijwaart de opdrachtgever dan tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de geconstateerde inbreuken, mits de opdrachtgever de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan zaca overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.

19.7 zaca mag technische maatregelen nemen ter bescherming van zijn rechten.

19.8 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

Artikel 20. Gebruiksrechten

20.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 verleent zaca de opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van de opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

20.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sub-licenseren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk dan wel per elektronische berichtgeving overeengekomen.

20.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk dan wel per elektronische berichtgeving overeengekomen.

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud

21.1 Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen/diensten/onderdelen zoals ontwerpen, databases, programmatuur, broncodes e.d. eigendom van zaca.

21.2. In geval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover zaca niet nakomt is zaca zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen/diensten/onderdelen zoals ontwerpen, databases, programmatuur, broncodes e.d. terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van zaca op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 22 Faillissement, beschikkingsbevoegdheid e.d.

22.1 zaca mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever ontbinden op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

22.2 De opdrachtgever informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 23. Annulering, opschorting

23.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging.

23.2 Indien geen duur van de overeenkomst wordt overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

23.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

23.4 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens schriftelijke opzegging tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee (2) maanden.

23.5 zaca heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

 1. de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van de opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van de opdrachtgever is gelegd.
 2. de opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. de opdrachtgever valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de opdrachtgever een overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

23.6 zaca kan bij ontbinding van de overeenkomst de registratie van de domeinnaam van de opdrachtgever ongedaan maken. Terzake aanvaardt zaca geen enkele aansprakelijkheid.

23.7 Indien de opdrachtgever een opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag zaca van de opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van zaca en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 40% tot 100% van de overeengekomen prijs.

23.8 Indien de opdrachtgever een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag zaca de daarvoor gereserveerde tijd (incl. reistijd) op basis van het overeengekomen/gebruikelijke (uur)tarief bij hem in rekening brengen, inclusief een opslag van 100% bij herhaaldelijk (meer dan 2 keer) voorkomen.

23.9 De opdrachtgever vrijwaart zaca voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

23.10 zaca mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de opdrachtgever betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de opdrachtgever.

23.11 Bij opschorting van de overeenkomst/opdracht op verzoek van de opdrachtgever, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/geleverde diensten per direct opeisbaar en mag zaca deze bij de opdrachtgever in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door zaca zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.

23.12 Kosten die voor zaca voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden/dienstverlening, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag zaca de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever ontbinden.

Artikel 24. Slotbepalingen

24.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

24.2 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen zaca en de opdrachtgever zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

24.3 Niettegenstaande artikel 24.2, heeft zaca het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan de opdrachtgever en treden in werking veertien (14) dagen na de bekendmaking.

24.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft zaca het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor de opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

24.5 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen.

Artikel 25. Toepasselijk recht

25.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

©
ZACA